Privatlivspolitik for Trafikforbundet, Kreds 5


Kreds 5 behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan Kreds 5 behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for Kreds 5’s databehandling er, at Kreds 5 kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Kreds 5 behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og Kreds 5 sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Kreds 5 er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger Kreds 5:

Formand Kim Sarup

Telefonnr.: 81 24 14 10

Mail: formand@kreds5.org

Website: www.kreds5.org


Behandling af personoplysninger

Kreds 5 behandler følgende personoplysninger:

- Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger såsom navn, e-mail og organisatorisk tilhørsforhold.

- Følsomme oplysninger:

CPR, personsager, lønoplysninger


Her indsamler Kreds 5 oplysninger fra

Fra DMI og dig.


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger                                        

Kreds 5 behandler dine personoplysninger så vi bedst muligt kan opfylde vores formål med at sikre de bedst løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer, samt kommunikation.

Kreds 5 videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring. Som medlem af Kreds 5 accepterer du Kreds 5’s behov for at håndtere dine personoplysninger.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger                                                      

Kreds 5 opbevarer dine oplysninger sikkert og i tilfælde af at de overføres til 3. land i forbindelse med elektronisk opbevaring tilsikrer Kreds 5 at Europæisk lovgivning efterleves.

Kreds 5 vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer Kreds 5 dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af foreningen.


Dine rettigheder                                                                                                                     

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Kreds 5 behandler personoplysninger om dig:

•Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•Retten til indsigt i egne personoplysninger

•Retten til berigtigelse

•Retten til sletning

•Retten til begrænsning af behandling

•Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

•Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.


Revidering af privatlivspolitikken                                                                                

Ændringer i Kreds 5 privatlivspolitik sker ved at kredsbestyrelsen vedtager de forslået ændringer og datoen angivet nederst i politikken ændres.                                                       

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.Vedtaget af Kreds 5’s bestyrelse 4. december 2018.
Trafikforbundet, Kreds 5 © 2008-2018